دوره فوق دکترا Postdoctoral

دوره ی فوق دکترا، مرتبط با دوره های دکترا و آموزش تحقیقات همراه با ساختار آموزشی کاملاً واضح و روشن می باشد که برنامه های آموزشی کاملاً دقیقی را بر اساس رشته و تحقیقات موردنظر پیشنهاد می کند.

دانشجویان فوق دکترا  Postdoctoral بیشتر زمان تحصیل و تحقیقات خود را در آزمایشگاهها صرف می کنند. در صورتیکه تحقیقات آنها در مجلات علمی چاپ شوند، این مقالات بعنوان پایان نامه ی آنها بشمار می آیند.